Pályázatok

 

KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD, IV. ÉVF. 2018/2.

A

PROFESSZOROK AZ EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET

pályázatot hírdet 

Dr. Szilágyi Vilmos Nívódíj

elnyerésére.

Dr. Szilágyi Vilmos szociál- és szexuálpszichológus, a nemiségtudományok meghatározó, nagy alakja, hazai szakértője. 31 szakkönyvének több kötete a  www.szexualpszichologia.hu  weboldalon is olvasható

Az évente kiosztandó,  Dr. Szilágyi Vilmos Nívódíjat elsősorban a nemek esélyegyenlőségének aktív előmozdításáért, a patriarchális ideológia felszámolásáért és a szociális (köztük a nemi) jogok érvényesüléséért eredményesen működő, tudományos felkészültségű szakemberek (doktoranduszok, fiatal tudományos kutatók, e téren sikeres gyakorlati rendszert alkotók, pszichológusok, pedagógusok) nyerhetik el.

Pályázni életművel, tanulmánnyal, könyv-, vagy digitális gyakorlati programtervvel, folyó, vagy lezárt projektekkel lehet. Évente a legjobb négy pályázatot jutalmazza az alapító:

1 fő = 300.000 Ft,

                3 fő = 200.000 Ft összeggel.

A pályázatot írásban, a PEME központjába (1113 Budapest, Zsombolyai út 6.), s  elektronikusan (office@peme.hu) is el kell juttatni 2018. november 15-ig. Eredményhírdetés és ünnepélyes díjátadás: 2018. december 15.

x    x    x

Önzetlenség Dr. Szilágyi Vilmos módra

E pályázat kapcsán kerestük meg a csaknem 90 éves, erőt, bölcsességet és optimizmust sugárzó Dr. Szilágyi Vilmos Tanár Urat. Kértük, hogy fogalmazza meg gondolatait, életvezetési filozófiáját, s életútja, tapasztalatai alapján adjon útmutatót a felnövekvő nemzedékeknek és a nevelésükért felelős felnőtteknek.  Dr. Szilágyi Vilmos szociál- és szexuálpszichológus válaszai a feltett kérdésekre

1. Röviden mutassa be magát, szakmai életútját és életvezetési filozófiáját

A 2. világháború vége felé 16 éves fiúként a nyilasok és németek sok társammal együtt kivittek Németországba, ahol hamarosan francia fogságba estem, s csak egy év múlva kerültem haza. Érettségi után az ELTE bölcsészkarán tanultam filozófiát, majd pszichológiát (C.G. Jungról szóló szakdolgozatomat a Filozófiai Szemle publikálta). Az 1960-as években ifjúságvédelmi felügyelőként dolgoztam, pedagógiai és irodalmi folyóiratokban publikáltam. Az 1970-es években felelős szerkesztő voltam a Tankönyvkiadónál, beindítottam a „Pszichológia nevelőknek” című könyvsorozatot, s megírtam a „Bevezetés a szexuálpedagógiába”(1973) című tankönyvet, majd a nemiség tudományról szóló, további könyveimet, egészen 2016-ig.

2. Mit mondana el elsősorban Dr. Szilágyi Vílmos a mai fiataloknak?

Üzenem a mai fiataloknak: A sikeres életvezetés érdekében a magánéletre, az intimkapcsolatokra is fel kell készülni, éspedig a modern tudományos kutatások eredményeinek megismerése alapján (bár ez ma még nem szerepel a kötelező iskolai tanulmányok között). E sorsdöntő felkészülésért mindenki egyénileg felelős.

3. Milyen küldetéstudatot érezve írt 31 könyvet, amelyekkel megalapozta szakmai rangját, tudományos hírnevét, s amely nívódíj alapítására inspirálta?

Mivel ifjú koromban magam sem kaptam meg a sikeres magánélethez szükséges felkészítést, ez sok problémát jelentett számomra. Ezért könyvekben kerestem a kivezető utat, de csak a 30-as éveimben sikerült eljutnom a nemiségtudományig.  Amelynek egyre mélyebb megismerése és művelése újszerű küldetéstudatot alakított ki bennem. Ezáltal sikerült elősegítenem többezer ember magánéleti problémáinak megoldását, s 31 érdekes könyvet írnom.

4. Mit, s kiktől kellene megtanulniuk-megszerezniük a mai gyerekeknek és fiataloknak az egészséges életvezetés, a kiteljesítő párkapcsolatok és a családok alapításának és sikeres összetartásának, valamint egymás tiszteletének készségeit?

A fontos ismeretek és készségek megszerzése? Ma már nyilvánvaló, hogy nem elég a tizenéveseket egy-két előadással „felvilágosítani” és a felnőttkorig tartó önmegtartóztatásra buzdítani, hiszen már a kisiskolásokat is eléri a pornográfia. Ezért a korszerű magánélet és a nemi szerepviselkedés tanulását már kisgyermekkorban el kell kezdeni a családban, aztán pedig az óvodában és az iskolában. Ehhez nemcsak a szülőket, hanem a pedagógusokat is ki kell képezni és megfelelő tájékoztatással, szak- és tankönyvekkel kell ellátni.

5. Mérleget vonva eddigi életéből, mit üzen pályatársainak, s a magyar fiatalok neveléséért felelős vezetőknek?

Üzenem a köznevelés felelőseinek: Sürgős feladat, hogy a magánéletre nevelés terén is megszüntessük jelentős elmaradásunkat az Európai Unió nyugati országaitól, s az iskolai oktató-nevelő munka gyakorlatában mielőbb alkalmazzuk a szakemberek által kidolgozott nemi nevelési programokat. Ehhez a leendő és már dolgozó pedagógusoknak ezeket kell elsajátítaniuk.

6. Tanár Úr kérjük, röviden mutassa be a Szilágyi Vílmos Nívódíjat

A vázolt feladatok eredményes teljesítése újszerű hozzáállást és szemléletet igényel a köznevelés és a szociális munka szakembereitől. A magas színvonal elérése csak komoly munkával lehetséges. Ezt szeretném elismerni azzal, hogy a „Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület” keretében évente kiosztandó nívódjat alapítok a legjobb eredményeket elérők számára. 

 

 

 

 

       Pályázat (2015) :palyazatok2015.html

Pályázat

a nemi nevelés megalapozására

A nemiségtudományok egyik legfontosabb szaktudománya a nemi neveléssel foglalkozó szexuálpedagógia.  Sajnos, e tudomány elmélete és gyakorlata hazánkban mindeddig nem honosodott meg; néhány rövid lejáratú próbálkozástól eltekintve nem épült be sem a közoktatásba, sem az egészségügybe.  Nincsenek intézményei, oktatóközpontjai, a korszerű tankönyveket sehol sem használják. Ezért négy évtizedes szakmai munkásságom tapasztalatai alapján szükségesnek látom pályázatot indítani a nemiségtudományok és elsősorban a szexuálpedagógia hazai fejlesztése érdekében. S minthogy egész életem munkája alapján pénzügyi lehetőségem van rá, meg is teszem.

A pályadíjak évente kerülnek kiosztásra azok között, akik tudományos téren, vagy a társadalmi gyakorlat terén eredményesen járulnak hozzá a nemiségtudományok, a nemi kultúra fejlődéséhez és terjesztéséhez, s ezzel – többek közt - a nemi esélyegyenlőség országos szintű realizálásához is. A pályázat díjai először 2015 folyamán, egy nemiségtudományi, ezúttal a nemi nevelés tudományos megalapozásáról szóló konferenciához kapcsolódva kerülnek kiosztásra.  Pályázni elsősorban a következő témakörök tudományos feldolgozásával lehet: 

1.     A nemi nevelés szükségessége és fő típusai (progresszív, represszív és passzív) 

2.      Az ún. „családi életre nevelés” próbálkozásai hazánkban

3.      A progresszív és intézményes nemi nevelés hiányának okai és következményei

4.     A pornográfia és a prostitúció hatása az ifjúkori pszichoszexuális fejlődésre

5.     A progresszív nemi nevelés etikai irányelvei

6.     Kinek a feladata: szülők, iskola, egészségügy, média, egyházak?

7.      A hivatásos nevelők felkészületlensége és szakképzésének feladatai

8.      Két alapprobléma: a nem kívánt terhesség és NTB prevenciója és kezelése

9.      A  SIECUS, az EU és a WHO program-ajánlatának felhasználása

10.  A nemi nevelés tantárgyszerű beépítése az általános és középiskolai képzésbe

11.   A nemiségről alkotott előítéletek és mítoszok (ösztönelmélet stb.) cáfolata

12.   Progresszív nemi nevelés, mint anti-patriarchális esélyegyenlőségre nevelés

13.   Nemi nevelés és szexuálpolitika (népesedés-, házasság- és családpolitika stb.)

14.   Univerzális szexuális jogaink érvényesítésének lehetőségei és feladatai

15.   A szexuális és egyéb kisebbségek (fogyatékosok stb.) nemi nevelése

16.   A „Nemiségtan” törzsanyagának feldolgozása a tizenévesek osztályaiban

17.   Tanácsadás nemi problémák (pl. funkció- és orientációs zavarok) esetén 

Pályázni természetesen más, a nemi nevelés szempontjából fontosnak tűnő témákkal is lehet.

A nemi nevelés tudományosan megalapozott fejlesztésében érdekelt pedagógusok, pszichológusok, szociológusok és más, MA-diplomás szakemberek pályázati készségük esetén ezt legkésőbb 2015. január 31.-ig jelezhetik témaválasztásuk indoklásával a pályáztatónál (szilagyi.vilmos8@upcmail.hu). Ők napokon belül kapnak bizonyos előkészítő és figyelembe veendő szakirodalmat, pl. az EU szakértői által kidolgozott nemi nevelési programot, majd 2015. február közepén egy előkészítő workshopon vesznek részt, a vállalt témák ésszerű elosztása érdekében.  Ezt követően a pályázatokat 2015. május 1-ig kell beküldeni interneten a pályáztatónak. A tanulmányok terjedelme minimum 10, max.40 ezer karakter közé eshet. A címet, az absztraktot és a kulcsszavakat angolul is tüntessék fel.  A konferencia időpontja: május vége, vagy június eleje. (Helyéről időben küldünk értesítést.)

A legjobb, 15-20 beküldött tanulmányt az erről értesített pályázó kb. 15 percben ismertetheti a konferencián, s ugyanannyi idő jut az előadottak megvitatására.  Ezt követően az ismertetett tanulmányok a vita alapján esetleg módosítva publikálásra kerülnek; a kötetből az érintettek tiszteletpéldányt kapnak. Minden pályázó dokumentált teljesítménye szerint részesülhet a pályadíjakból, az alapító és az általa felkért bíráló bizottság értékelése alapján.  Az egyes díjak értéke 200--500 ezer Ft közötti skálán oszlik meg.  A bizottság tagjait az alapító által megadott szempontok szerint a felkért, tudományos egyesületek vezetősége jelöli ki. A pályázati díjak az említett konferencia és a véglegesített tanulmányok leadása után, 30 napon belül kifizetésre kerülnek. Az esetleges részletkérdéseket a pályáztató szívesen megválaszolja e-mailben vagy telefonon (1-3889-600). 

     Budapest, 2014. december 10.

                                                                                              Dr. Szilágyi  Vilmos,       szak- és tankönyvek szerzője

                                                                                                       www.szexualpszichologia.hu  

 

        Régebbi pályázat        

 E weblap tulajdonosa  pályázatot hirdetett  viszonylag fiatal értelmiségiek, elsősorban egyetemet végzett vagy végző pszichológusok, pedagógusok vagy szociológusok részére.

            1.  Havi ösztöndíjra pályázhatott az.  aki a nemiségtudomány  (szexológia)  alapismereteivel és valamely szakágával komolyan, hivatásszerűen kíván foglalkozni, s ezekből megállapodás szerinti időközönként szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz.

         Feltételek:  a)  Befejezett - vagy ahhoz közeledő -  egyetemi / föiskolai végzettség.   

                    b)  Egyéni szakmai  célok kitűzése a szexuális kultúra fejlesztésével kapcsolatban.  

                    c)  Intenziv (flow-szerű)  tanulási készség és képesség;  továbbképzési és önfejlesztési terv.  

                    d)  A  racionális, kritikai gondolkodásmód elsajátítása és fejlesztése.  

                    e)  Rendszeres szupervizió  igénye;  kapcsolattartás a mentorral.  

                    f)  A  havi ösztöndíj összege megegyezés  tárgya, s időnként módosulhat  (a körülményektől és                                       előmeneteltől  függően, rugalmasan).

            2.   200-400 ezer Ft-os  pályadíjat  kaphat, aki  tudományos igényű és színvonalú szexológiai kutatást végez vagy más módon, kimutathatóan  elősegíti a szexuális-párkapcsolati kultúra fejlesztését és terjesztését.

           Az első pályázat beadásának határideje:  2011 június  30. volt.  A másodiké folyamatos.)

 

Egy pályázati felhívás előzménye és háttere

A Mentor magazin szerkesztőjének interjúja dr. Szilágyi Vilmossal   (2011 május )

1./ Pályázati felhívása több honlapon is megjelent, köztük lapunk, a www.mentormagazin.hu oldalán is. Az ajánlatot és a feltételeket olvasva önkéntelenül adódik a kérdés: ennyire rosszul állunk a szexológiai szakember-képzés területén? Mi volt a fő célja a pályázat meghirdetésével? 

–  Képzett szexológus szakemberek nemhogy  kevesebben vannak, mint ahányra szükség lenne belőlük, hanem  szinte egyáltalán nincsenek. Ugyanis hazánkban egyetlen főiskolán vagy egyetemen sem képeznek ilyen szakembereket  Igy aztán, akik mégis  „szexuálpszichológusnak” hirdetik magukat, azok többnyire innen-onnan fölszedtek valamilyen ismereteket, de nem rendelkeznek tudományos szintű képzettséggel. Fő célom a pályázat meghirdetésével az volt, hogy felhívjam a figyelmet a szexológiai ismeretek jelentőségére, mivel azok minősége az élet minden területére kihat. De különösen a nemek közötti,  magánéleti és közéleti viszonyra is.  Ugyanakkor az erre való felkészítés háttérbe szorul a családban és az iskolában is,. A hiányos vagy rossz alapozás miatt pedig rengeteg baj van ezen a területen. A gondokat csak fokozza, hogy nincsenek  magasan képzett szakemberek. Pályázati felhívásommal  ezt a hiányt szeretném csökkenteni.  

2./ Az egyik honlapon május vége, egy másikon június vége szerepel jelentkezési határidőként. Most végül is melyik dátum az érvényes? 

Többek tanácsára meghosszabbítottam a jelentkezés határidejét, különös tekintettel arra, hogy az egyetemeken és főiskolákon a vizsgaidőszak miatt sokan nem érnek rá ezzel a pályázattal foglalkozni.

3./ Vannak már jelentkezők? Milyen kritériumok alapján fog dönteni arról, hogy kit, kiket támogat ösztöndíjjal és ki kapja az alkotásáért járó 200-400 ezer forintot?

Eddig mintegy huszan jelentkeztek, de közülük nyilván előnyben részesülnek azok, akik már eddig is komoly érdeklődést mutattak a szexológia valamely ága, vagy általában a szexuális-párkapcsolati kultúra iránt;  például ilyen témából írtak szakdolgozatot  stb.

4./ Mit tervez az Önhöz pályázatként benyújtott kutatási anyagokkal, tanulmányokkal?

Azon kívül, hogy premizálom a tudományos színvonalú és a szexuális kultúra terjesztése szempontjából sikert ígérő alkotásokat, szeretném azokat szexológiai folyóiratban is megjelentetni. De minthogy a Magyar Szexológiai Szemle megszűnése óta hazánkban nincs ilyen folyóirat, megpróbálom olyan szaklapok számára közlésre  ajánlani, amelyek – mint pl. a Mentor magazin - feladatuknak tartják többek közt a párkapcsolati kultúra fejlesztését az ismeretterjesztés révén. Ha pedig több ilyen tanulmány összejön, akkor azok könyv alakú, vagy online módon történő publikálását.

5. / Ön a saját, megtakarított  pénzével segíti a szexológiai kutatásokat, illetve e téren a szemléletváltást. E nemes gesztus  példa lehet azoknak, akik segíteni akarnak és tudnak, de aligha képes megoldani azt a hatalmas problémát, amely például, a születések számának csökkenésében  mutatkozik meg. Ön szerint mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a szexuális kultúra jobban elterjedjen Magyarországon?

–Ez valóban nemzetünk létének és további fejlődésének problémája.. Mindenekelőtt az iskolákban kellene végre komolyan venni ezt az oktatási-nevelési feladatot, lehetőleg külön tantárgy  keretében is. De gyakorlatilag  minden kulturális és egészségügyi intézménynek, szervezetnek, médiumnak megvan a maga feladata és felelőssége  ezen a téren, amit  tudatosítani és folyamatosan ellenőrizni kellene – ahogyan azt az Egészségügyi Világszervezet is javasolja.

            Tájékoztató a pályázat  menetéről :

A  viszonylag szűk körben meghirdetett pályázatra összesen  34 pályázó jelentkezett.  A téma iránt tehát elég nagy az érdeklődés, amit az is alátámaszt, hogy  a pszichológus jelentkezők közül többen ilyen témából írták a szakdolgozatukat.  A kétféle pályázat közül legtöbben az ösztöndíjra pályáztak, hogy ismereteiket elmélyítsék a tanácsadó-terápiás, oktató vagy tudományos munka előtt.  Az eredményes pályázók száma egyrészt attól függött, hogy mennyire felelnek meg a pályázat feltételeinek;  másrészt pedig a pályáztató rendelkezésére álló anyagi és időbeli lehetőségeitől, amelyek max. tíz pályázat elfogadását tették lehetővé.

            Ennek folytán jelenleg (2011 szept.) mintegy 9 pályázó kap ösztöndíjat  (max. havi 40000.- Ft-ot, amitől  25%-os eltérés lehetséges).  Ez természetesen nem fedezi a megélhetés költségeit és kizárólag a tanulással foglalkozást, de szerencsére a legtöbb pályázónak van némi jövedelme, vagy a partnere illetve szülei segítik anyagilag.  Szabadidejében így képes a kijelölt tananyagból hetente felkészülni és beszámolni.  A tananyag hozzáférhető a pályáztató weboldalán.  Ezeket kell feldolgozni  kreatívan, a megadott szempontok szerint  (jegyzetelés, kérdések stb.)..

            Az említetteken kívül  hét pályázó számára lehetővé vált, hogy ösztöndíj nélkül is elkezdje a tanulást, s ehhez rendszeres, díjmentes mentori segítséget kapjon a pályáztatótól.  A mintegy fél éves  intenziv tanulás eredményéről  minden résztvevő tanusítványt kap.

            Több oldalról fölmerült az igény, hogy a képzésben résztvevő pályázók tudjanak egymásról, hiszen hasonló célokat követnek, s bár nem versengenek, de érdekli őket, hogyan haladnak, hol tartanak a többiek, s akár segíthetik is egymást.  Eddig is előfordult, hogy egy-egy anyagfeldolgozást a mentor továbbított  (név nélkül)  annak, akiről úgy tűnt, hogy számára tanulságos lehet.  Az email címek ismeretében azonban van lehetőségük a személyes megismerkedésre is.  A tanulás ugyan mindenkinek magánügye, de a szexuális kultúra mai helyzetén csak összefogással javíthatunk. Erre jó hivatkozási alapot nyújt az EU  szakemberei által kidolgozott és a WHO  által jóváhagyott  „Irányelvek az európai szexuális neveléshez”  című program  (amelyről ismertető  olvasható e weblap főoldalán).  E dokumentumot az Oktatási Államtitkárság  figyelmébe is ajánlottuk. Választ azonban nem kaptunk.  A jelek szerint az állami közoktatás figyelmen kívül hagyja a szexuális nevelés európai irányelveit, s helyette a konzervativ, valláserkölcsi nevelést próbálja kötelezővé tenni.

                                                       

 


Vissza a főoldalra